Sluit dit venster / Close this window

                                                                             

ALGEMENE VOORWAARDENPRIVATE

 

Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam onder nummer 71/98.

 

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a.          "Kwekel Evenementen", Kwekel Evenementen organisatie en theaterrburo, , gevestigd te Hellevoetsluis.

b.          "de Opdrachtgever", degene die Kwekel Evenementen een opdracht verstrekt voor het contracteren van een of meer artiesten, musici en/of uitoefenend kunstenaars, het organiseren van een (deel van een) evene≠ment en/of het verhuren van roerende zaken.

c.          "de GeŽngageerde", de (beroeps)be≠oefe≠naar op het gebied van kunsten en amusement - zijnde de artiest, musicus en/of uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concer≠ten en/of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, alsmede degenen die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen - die zich jegens Kwekel Evenementen heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten;

d.          "de Toeleverancier", degene die zich jegens Kwekel Evenementen heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, catering en beveiliging;

e.          ďde WederpartijĒ, de Opdrachtgever, GeŽngageerde en/of Toeleverancier;

f.          ďMeerwerkĒ, alle wijzigingen/aanvullingen in de overeenkomst met de Opdrachtgever, waardoor Kwekel Evenementen en/of door haar ingeschakelde derden meer werkzaamheden moeten verrichten en/of hogere (on)kosten moeten maken;

g.          ďRidersĒ, zijnde speciale - aanvullende - bepalingen met betrekking tot een optreden van de GeŽngageerde.

 

WERKINGSSFEER

Artikel 2.

1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Kwekel Evenementen en/of met de Wederpartij gesloten overeenkomsten.

2.          Van deze algemene ≠voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden Kwekel Evenementen niet, tenzij deze vooraf expliciet door het Kwekel Evenementen  schriftelijk zijn aanvaard.

3.          Indien Kwekel Evenementen ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtge≠ver gesloten overeen≠komst met een Toeleverancier, zijnde een horecabedrijf, een toeleveringsovereenkomst heeft gesloten in de zin van de Uniforme Voorwaarden van de Federatie Horeca Nederland, dan wel zelf horecadiensten in die zin verleent, dan hebben deze Uniforme Voorwaarden - uitgegeven door de Federatie Horeca Nederland gedeponeerd K.v.K. te 's-Gravenhage onder nr. 606/1992, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Uniforme Voorwaarden - voor zover het de horecadiensten betreft -  een aanvullende werking op deze algemene voorwaarden.

4.          Indien het Kwekel Evenementen ten behoeve van of bij de uitvoering van een met de Opdrachtge≠ver gesloten overeen≠komst met een vervoersbedrijf in de zin van de Algemene Vervoersvoor≠waarden en betalingscondities voor Personenvervoer met Autobussen een overeenkomst heeft gesloten, dan hebben de Algemene Vervoersvoorwaarden en Betalingscondi≠ties voor Personenvervoer met Autobussen 1984 -uitgegeven door het FNOP/KNVTO en gedeponeerd bij de Arrondis≠se≠mentsrechtbank te 's-Gravenhage onder nr. 127/1984, dan wel de eventueel later geldende en gedeponeerde Algemene Vervoersvoor≠waarden voor Personenvervoer met Autobussen- voor zover het de vervoersdiensten betreft, aanvullende werking op deze algemene voorwaarden.

 

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN≠

Artikel 3.

1.          Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van Kwekel Evenementen  zijn steeds vrijblij≠vend.

2.          Kwekel Evenementen zal de overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij doen toekomen. De Wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeen≠komst binnen een termijn van 7 (zeven) dagen na dagtekening in het bezit is van Kwekel Evenementen.

3.          Indien Kwekel Evenementen het door de Wederpartij ondertekende afschrift van de overeenkomst niet binnen 7 (zeven) dagen na dagtekening van de Wederpartij retour heeft ontvangen, dan heeft Kwekel Evenementen, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn bij aangetekende brief aan de Wederpartij wordt medegedeeld.

4.          Meerwerk wordt afzonderlijk in rekening gebracht. Meerwerk wordt berekend op de grondslag van de bij het aangaan van de overeenkomst gestelde condities. Minderwerk wordt slechts verrekend indien Kwekel Evenementen daarmee expliciet van tevoren schriftelijk heeft ingestemd.

 

BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT

Artikel 4

1.          De Opdrachtgever verklaart, enkel door het aangaan van de overeenkomst met Kwekel Evenementen, volledig bekend te zijn met de prestaties van de GeŽngageerde en/of de Toeleverancier, alsmede met de soort en/of de aard van de gecontrac≠teerde prestaties.

2.          De GeŽngageerde is verplicht ruim van te voren, doch uiterlijk een half uur voor aanvang van het optreden aanwezig te zijn, met alle zaken die voor het optreden nodig zijn, tenzij schriftelijk van te voren is overeengekomen dat bepaalde voor het optreden benodigde zaken door Kwekel Evenementen, de Opdrachtgever en/of de Toeleverancier zullen worden verstrekt.

3.          De GeŽngageerde wordt geacht zelf alle voor zijn/haar optreden vereiste documenten te bezitten, zoals bijvoorbeeld werk- en/of verblijfsvergunningen. Het ontbreken van de vereiste documenten, vergunningen en dergelijke, valt volledig onder de aansprakelijkheid van de GeŽngageerde en kan nimmer aan Kwekel Evenementen worden tegengeworpen.

4.          De GeŽngageerde is gehouden tijdens het optreden de voorschriften, instructies en/of aanwijzingen van het Kwekel Evenementen en/of een door Kwekel Evenementen aangewezen derde op te volgen, voorzover deze geen inbreuk maken op diens artistieke prestaties. Tevens dient de geŽngageerde zich naar beste kunnen voor het optreden in te spannen, alsmede zich tijdens het optreden op gepaste wijze te gedragen.

5.          Indien de geŽngageerde door ziekte of door een situatie zoals hierna in lid 11.a. genoemd niet in staat is op de overeengekomen datum en/of tijdstip op te treden, dan wel niet in staat is tijdig voor het optreden aanwezig te zijn, dan dient de GeŽngageerde zulks onverwijld mede te delen aan Kwekel Evenementen of, indien dit niet mocht lukken, rechtstreeks aan de Opdrachtgever.

6.          In geval van ziekte van de GeŽngageerde ten tijde van het evenement, heeft Kwekel Evenementen en/of de Opdrachtgever het recht om zijn/haar controlerend geneesheer contact te laten opnemen met de controlerend geneesheer van de GeŽngageerde, teneinde in redelijkheid te kunnen nagaan of het afzeggen van de GeŽngageerde gerechtvaardigd was.

7.          De op grond van enig intellectueel eigendomsrecht af te dragen rechten, onder meer aan BUMA/STEMRA met betrekking tot de muziekrechten en aan SENA met betrekking tot de naburige rechten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

8.          De Opdrachtgever garandeert:

  a.        dat in het geval bij een openlucht optreden een podium aanwezig dient te zijn, dit podium deugdelijk, afgeschermd en overdekt is, opdat de weersomstandigheden geen schade kunnen toebrengen aan de betrokkenen en/of zaken van de GeŽngageerde, Toeleverancier en/of Kwekel Evenementen. Tevens zorgt de Opdrachtgever alsdan voor opgestelde dranghekken op ruime afstand van het podium;

  b.        dat, indien de omstandigheden ten tijde van het evenement dit noodzake≠lijk mocht maken, een ordedienst ter

             plekke aanwezig is;

  c.        dat de GeŽngageerde de afstand tussen kleedkamer en podium ongestoord en veilig kan afleggen;

  d.        dat er voor de geŽngageerde een ordente≠lij≠ke en afsluitbare kleedka≠mer aanwezig is, in ieder geval voorzien van de benodigde wasgelegenheid, spiegels en eventueel noodzakelijke verwarming;

  e.        dat, indien op de datum van het evenement blijkt dat de populariteit van de GeŽngageerde ten opzichte van het tijdstip van het aangaan van de overeenkomst aanzienlijk is gestegen, eventueel nadere aangepaste veiligheidsmaatregelen worden genomen, bij gebreke waarvan Kwekel Evenementen gerechtigd is het betreffende optreden te annuleren, zonder hierdoor schadeplichtig te worden;

  f.        dat, indien de geŽngageerde gebruik maakt van Riders, en deze door de GeŽngageerde vůůr het sluiten van de overeenkomst met Kwekel Evenementen van toepassing zijn verklaard op het optreden, deze Riders ook door de Opdrachtgever zullen worden nageleefd en/of gerespecteerd;

9.          De Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn:

  a.        dat de GeŽngageerde recht heeft op het nuttigen van twee gratis consumpties per uur tijdens het optreden, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen;

  b.        dat de GeŽngageerde recht heeft op het gebruiken van een eenvoudige maaltijd, indien diens deelname aan het evenement langer dan 5 (vijf) uur duurt;

  c.        dat de GeŽngageerde gerechtigd is elk gecontracteerd uur 15 (vijftien) minuten te pauzeren, tenzij vooraf anders schriftelijk is overeengekomen.

10.        Het maken van film-, video- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Kwekel Evenementen.

11.a.     Kwekel Evenementen behoudt zich het recht voor alsnog een onderdeel van het evenement te annuleren, zulks tot uiterlijk 4 (vier) werkdagen voor datum van het evenement, hetzij in overleg met de Opdrachtgever het evenement naar een andere datum te verplaatsen, ingeval de GeŽngageerde op de datum van het evenement een radio-opname, televisieoptreden, opname voor een geluidsdrager en/of een buitenlandse tournee heeft,  zonder dat Kwekel Evenementen hierdoor jegens de Opdrachtgever schadeplichtig wordt.

   b.       In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 11.a  is omschreven, dan wel de betreffende GeŽngageerde door ziekte en/of overmacht niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft Kwekel Evenementen het recht het desbetreffende optreden door een andere gelijkwaardige artiest, musicus en/of uitvoerend kunstenaar te (doen) vervangen, waarbij de eventuele in redelijkheid te maken extra kosten voor rekening komen van de Opdrachtgever, zonder dat dit de Opdrachtgever het recht geeft de overeenkomst met Kwekel Evenementen (gedeeltelijk) te annuleren.

   c.       Het is de GeŽngageerde niet toegestaan zich op de datum van het evenement voor een ander optreden te verplichten, dan wel op een zodanig tijdstip dat dit - een behoorlijk prestatie tijdens - het optreden in gevaar brengt, tenzij het een radio-opname, televisie-optreden, opname voor een geluidsdrager en/of een buitenlandse tournee betreft, in welk geval de GeŽngageerde het optreden tot uiterlijk 5 (vijf) werkdagen vůůr het evenement kan annuleren.

12.        De Toeleverancier garandeert een juiste uitvoering te geven aan diens verplichtingen voortvloeiende uit de met Kwekel Evenementen gesloten overeenkomst met betrekking tot de te leveren diensten en/of het ter beschikking te stellen zaken.

 

PRIJZEN

Artikel 5.

1.          Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de offerte en/of het sluiten der overeenkomst geldende prijzen.

2.          Indien zich tussen het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst met de Wederpartij en het moment van nakoming van de verplichting uit hoofde van deze overeenkomst aan de kant van Kwekel Evenementen prijsverhogingen - bijvoorbeeld met betrekking tot fiscale lasten, accijnzen, loonkosten, grondstoffen, vervoerskosten, technische- en/of organisatorische kosten - mochten voordoen, behoudt Kwekel Evenementen  zich het recht voor om deze kosten alsnog in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Indien voornoemde prijsverhogingen in geen verhouding staan tot de hoogte van de prijsopgaven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, heeft ieder der partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

3.          Tenzij anders vermeld luiden alle prijsopgaven exclusief Omzetbelasting en zonder aan BUMA/STEMRA en/of aan SENA af te dragen rechten;.

4.          In een uitkoopsom zijn de eventueel verschuldigde loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies premies inbegrepen.

 

BETALINGEN

Artikel 6.

1.          Tenzij uitdrukkelijk anders van te voren schriftelijk is overeengekomen, dient betaling door de Opdrachtgever te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder dat de Opdrachtgever het recht heeft op verrekening en/of opschorting.

2.          Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan al diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Kwekel Evenementen heeft alsdan het recht om zonder nadere aankondiging van de Opdrachtge≠ver in rechte nakoming te vorderen.

3.          Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling is de Opdrachtgever voor iedere maand over het verschuldigde aan Kwekel Evenementen een rente verschuldigd gelijk de wettelijke rente verhoogd met een contractuele rente van 2% (twee procent), waarbij een gedeelte van de maand bij de berekening als een gehele maand wordt aangemerkt. Daarnaast is de Opdrachtgever in dat geval aan Kwekel Evenementen tevens de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke 15% (vijftien procent) bedragen over het verschuldigde, doch met een minimum van Ä  250,00 (zegge: tweehonderdvijftig euro).

4.          Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever gehouden alle andere door Kwekel Evenementen in redelijkheid te maken kosten, zoals de volledige advocaat-, proces- en/of executiekosten te vergoeden.

5.          In het geval de Opdrachtgever in strijd handelt met lid 1 en/of lid 7 van dit artikel heeft Kwekel Evenementen het recht diens verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten.

6.          In het geval er meer dan ťťn Opdrachtgever is, is ieder der Opdrachtgevers jegens Kwekel Evenementen voor de volledige betaling van het factuurbedrag hoofdelijk aansprakelijk.

7.          Kwekel Evenementen is steeds gerechtigd de Opdrachtgever te verzoeken voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van diens betalingsverplichtingen. De Opdrachtgever is steeds gehouden de gevraagde zekerheid op eerste verzoek van Kwekel Evenementen te verschaffen.

8.          De Opdrachtgever verplicht zich Kwekel Evenementen nimmer direct betalingen te verrichten aan de betreffende Toeleverancier en/of GeŽngageerde.

9.          Tenzij van te voren schriftelijk anders is overeengekomen, zal de gage van de GeŽngageerde door Kwekel Evenementen binnen 30 (dertig) dagen na het optreden worden voldaan. In het geval ten behoeve van de GeŽngageerde een uitkoopsom in rekening is gebracht en Kwekel Evenementen voor afdracht van de verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies dient zorg te dragen, geschiedt uitbetaling van de gage eerst nadat de GeŽngageerde een volledig ingevulde loonverdelingsverklaring alsmede een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan Kwekel Evenementen ter beschikking heeft gesteld.

10.        In het geval ten behoeve van de GeŽngageerde een uitkoopsom in rekening wordt gebracht en de GeŽngageerde of een derde zorg draagt voor de afdracht van verschuldigde loonbelasting en sociale verzekeringspremies, garandeert de GeŽngageerde of de derde in het bezit te zijn van een zelfstandigheids- en/of inhoudingsplichtigeverklaring en vrijwaart de GeŽngageerde of de derde Kwekel Evenementen voor iedere aanspraak terzake.

11.        De Opdrachtgever is in het geval ten behoeve van de GeŽngageerde een uitkoopsom in rekening wordt gebracht nimmer aansprakelijk voor de afdracht van loonbelasting en/of sociale verzekeringspremies.

 

ANNULERING

Artikel 7.

1.          Gehele of gedeeltelijke annulering van de gesloten overeenkomst met Kwekel Evenementen, dient de Wederpartij direct per aangetekend schrijven aan Kwekel Evenementen mede te delen.

2.a.       In het geval de Opdrachtgever de met Kwekel Evenementen gesloten overeenkomst 32 (tweeŽndertig) of meer dagen vůůr het evenement (gedeeltelijk) annuleert, is de Opdrachtgever naast eventuele schadevergoeding, in ieder geval 50 % (vijftig) van het totale factuurbedrag jegens Kwekel Evenementen verschuldigd.

   b.       Vanaf de tweeŽndertigste dag vůůr het evenement is de Opdrachtgever jegens Kwekel Evenementen voor iedere dag dat hij later (gedeeltelijk) annuleert 2 % (twee) bovenop de onder lid 2a. genoemde 50 % (vijftig) verschuldigd.

   c.       Indien de Opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen voor het evenement de overeenkomst met Kwekel Evenementen (gedeeltelijk) annuleert, is hij het gehele factuurbedrag verschuldigd.

   d.       Op het overeenkomstig dit lid verschuldigde is voor wat betreft de betaling hiervan artikel 6 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

3.          De Opdrachtgever vrijwaart Kwekel Evenementen volledig voor iedere aanspraak van de GeŽngageerde, Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst.

 

KLACHTEN

Artikel 8.

1.          Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichtingen uit hoofde van de met Kwekel Evenementen gesloten overeenkomst dienen, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na het evenement, aan Kwekel Evenementen per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak.

2.          Indien niet tijdig en op de wijze zoals hiervoor in lid 1 omschreven is gereclameerd, wordt Kwekel Evenementen geacht alle verplichtingen jegens de Wederpartij op correcte wijze te zijn nagekomen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 9.

1.          Het BOSKA-buro kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van diens duidelijke opzet en/of grove schuld. Iedere aansprakelijkheid van Kwekel Evenementen is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

2.          Kwekel Evenementen kan door de GeŽngageerde noch door de Toeleverancier aansprakelijk worden gesteld in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de GeŽngageerde en/of Toeleverancier toebehorende gelden of zaken.

3.          De Opdrachtgever is aansprakelijk voor iedere schade aan en/of verlies van door Kwekel Evenementen of door derden - al dan niet tegen betaling - aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, alsmede voor schade aan en/of verlies van gebruikte zaken ten behoeve van het optreden van de geŽngageerde. De Opdrachtgever vrijwaart Kwekel Evenementen voor iedere aanspraak terzake.

4.          In het geval van Meerwerk en/of Overmacht komen alle (on)kosten van Kwekel Evenementen, waaronder begrepen alle (on)kosten van - al dan niet door Kwekel Evenementen, ingeschakelde - derden, volledig voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever vrijwaart Kwekel Evenementen tegenover derden voor iedere aanspraak terzake.

5.          Onverminderd de bevoegdheid van Kwekel Evenementen van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding te vorderen is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle (in)directe schade van Kwekel Evenementen , voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enig in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting.

 

ONTBINDING
Artikel 10.

             Partijen kunnen de gesloten overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder terzake schadeplichtig te worden, wanneer:

             - het faillissement van een der partijen wordt uitgesproken of is aangevraagd;

            - de Opdrachtgever sursťance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;

            - de Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een substantieel deel daarvan verliest;

   - Kwekel Evenementen gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de Opdrachtgever om (tijdig) aan al zijn verplichtingen te voldoen.

 

OVERMACHT

Artikel 11.

1.          Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor Kwekel Evenementen diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten, kan nakomen, zullen voor Kwekel Evenementen als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:

             - mobilisatie, oorlog, molest;

             - contingenterings- of andere overheidsmaatregelen;

             - werkstaking;

             - natuurrampen;

             - slechte weersomstandigheden tijdens een openlucht optreden of tijdens een evenement waarbij gebruik wordt

               gemaakt van een (feest)tent;

             - ziekte van de GeŽngageerde;

             - het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie Kwekel Evenementen voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens Kwekel Evenementen.

2.          Met inachtneming van artikel 9 lid 4 van deze voorwaarden is Kwekel Evenementen in geval van overmacht gerechtigd:

             a. hetzij de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te annuleren, zulks door een eenvoudige mededeling hiervan aan de Wederpartij, zonder rechterlijk tussenkomst en zonder dat Kwekel Evenementen hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt.

             b. hetzij in overleg met de Opdrachtgever het betreffende evenement en/of optreden van de GeŽngageerde te verschuiven naar een nieuw tijdstip of nieuwe datum. Voor zover hierdoor sprake is van Meerwerk is artikel 3 lid 4 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

 

ONVERBINDENDHEID/HIATEN

Artikel 12.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden onverbindend zouden zijn of worden, bijvoorbeeld in het geval in rechte mocht komen vast te staan dat het een onredelijk bezwarend beding betreft, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich alsdan om een niet-verbindende bepaling  te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die - gelet op het doel en de strekking van deze algemene voorwaarden - zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

 

GESCHILLEN

Artikel 13.

1.          Op de door Kwekel Evenementen gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan is Nederlands recht van toepassing.

2.          Van alle geschillen, welke direct of indirect voortvloeien uit de door Kwekel Evenementen en de Wederpartij gesloten overeenkomst, is uitsluitend de rechter in het Arrondissement waar Kwekel Evenementen gevestigd is bevoegd kennis te nemen.